Posted by on Jul 13, 2017 in Blog | 0 comments

Ser­bian

Naša poz­na­ta bloger­ka San­ja Ciganovic koja je još uz to i nosi­lac prestižne nagrade i tit­ule Naj žena 2016-te godine je poželela da napravi inter­vju sa mnom i neku malu priču o meni i mom radu na svom blogu https://umdrumiostalo.blogspot.rs Meni je čast što je od gomile tal­en­to­vanih lju­di izabrala da pred­stavi baš mene i da piše o meni ali jed­nos­tavno, kao što ona kaže, energi­je su se poklopile.Nakon člana­ka o meni u Telegra­fu i još nekim por­tal­i­ma i nakon gos­to­van­ja na nekim TV stani­ca­ma ovo je jedan novi nivo, mogu slo­bod­no da kažem, uspe­ha u mojoj kar­i­jeri. Pričao sam o svom radu, aktovi­ma, mod­e­li­ma, šta me inspir­iše, kako zapra­vo izgleda­ju neka fotkan­ja i još mno­go toga.

Ceo inter­vju se može proči­tati na ovoj adresi: https://umdrumiostalo.blogspot.rs/2017/07/prsti-puni-ideja.html

Eng­lish

Famous Ser­bian blog­ger San­ja Ciganovic inter­viewed me for her blog. We talked about my pho­tog­ra­phy and Web and graph­ic design work, about artis­tic nude pho­tos, about my inspi­ra­tions and many oth­er themes.

Inter­view can be found here: https://umdrumiostalo.blogspot.rs/2017/07/prsti-puni-ideja.html but unfor­tu­nate­ly it’s not trans­lat­ed to Eng­lish.

Com­ments

com­ments