Posted by on Mar 23, 2016 in Nude, Photography | 0 comments

Eng­lish

One more artis­tic nude from last ses­sion but this time with slight­ly dif­fer­ent painter­ly effect.

Ser­bian

Još jedan novi umet­nič­ki akt sa posled­nje foto sesi­je ali ovaj put sa nekim malo izmen­jen­im slikarskim efek­tom zbog kojeg fotografi­ja izgle­da kao naslikana uljan­im boja­ma na plat­nu.

Com­ments

com­ments