Posted by on Apr 29, 2015 in Design | 0 comments

Eng­lish

For the pur­pos­es of NGO ’Evrop­s­ki pokret ’and for their event I have designed print­ed posters that can be seen in this post below.

Ser­bian

Za potrebe nevla­dine orga­ni­zaci­je “Evrop­s­ki pokret” i za man­i­festaci­ju u nji­hovoj orga­ni­zaci­ji angažo­van sam da uradim diza­jn­er­sko rešen­je za postere. Kako je to izgleda­lo možete vide­ti u ovom pos­tu.

Com­ments

com­ments