Posted by on Dec 11, 2014 in Blog | 0 comments

Ser­bian

Kurs fotografi­je i obrade fotografi­je, na kojem sam ja angažo­van kao pre­davač, je počeo i održan je već dru­gi čas na kojem smo zaokružili priču u vezi sa teo­ret­skim delom o fotografi­ji. Sada nam slede neke prak­tične vežbe i rad u pro­grami­ma za obradu fotografi­je, da nauči­mo kako pro­fe­sion­al­no da retuši­ramo portret­nu fotografi­ju, kako da na pose­ban način fotografi­ji dodamo oštrine i kako se prak­tično izvo­di efekat lev­itaci­je objek­ta u fokusu na fotografi­ji.

Na fotografi­ja­ma ispod tek­s­ta je prikazano kako to sve izgle­da a više infor­ma­ci­ja o kur­su možete dobiti na ovom linku: Kurs fotografi­je

Eng­lish

Pho­tog­ra­phy and pho­to pro­cess­ing work­shop, where I am hired as a lec­tur­er, has start­ed. I held sec­ond class few days ago at which we fin­ished the­o­ret­i­cal part of pho­tog­ra­phy. After that we are going to learn how to pro­fes­sion­al­ly retouch a por­trait pho­to, how to sharp­en images and some spe­cial effects — how to make objects on pho­tos to lev­i­tate.

You can see few pho­tos from the class under this text.

 

Com­ments

com­ments