Posted by on Jun 15, 2016 in Composites, People/Portraits, Photography | 0 comments

Eng­lish

One new com­pos­ite pho­to with my beau­ti­ful mod­el Jele­na who has the most amaz­ing eyes, so she was per­fect for this idea and to make her into an angel. But this time into a fall­en angel with dis­ap­pear­ing wings.

Ser­bian

Jed­na nova kom­poz­it­na fotografi­ja sa mojim prelepim mod­e­lom Jelenom koja ima naj­neo­bični­je oči koje sam ika­da video pa je zato bila ide­al­na za ovu ide­ju da je pretvorim u and­jela. Ali ovog puta u palog and­jela sa kril­i­ma koja nes­ta­ju jer su joj oduze­ta.

Com­ments

com­ments