Posted by on Mar 29, 2017 in Photography, Wedding | 0 comments

Eng­lish

Por­trait of a beau­ti­ful bride in wed­ding dress with painter­ly effect.

Ser­bian

Studi­js­ki portret prelepe mlade u venčani­ci koji je urad­jen sa takvim efek­tom da izgle­da kao da je naslikan. Fan­tastičan način da se zabeleže ovakvi momen­ti je da se ovak­va fotografi­ja odš­tam­pa na plat­nu i može osta­ti kao uspom­e­na za ceo živ­ot i ukraša­vati zidove zajed­ničkog doma mlade­naca.

Com­ments

com­ments