Posted by on Nov 10, 2013 in Blog | 0 comments

Eng­lish

On Novem­ber 2nd, 2013 was held the open­ing of my first solo exhi­bi­tion of art pho­tog­ra­phy, in gallery of Pho­to cin­e­ma and video asso­ci­a­tion of Vojvo­d­i­na in my home­town Novi Sad. In addi­tion to my already well-known work at the exhi­bi­tion I pre­sent­ed sev­er­al new and exclu­sive pho­tos tak­en just for the occa­sion. All these new pho­tos will be dis­played on the site in the near future and all vis­i­tors of my site will have an oppor­tu­ni­ty to enjoy them. Many peo­ple came to attend the open­ing of my exhi­bi­tion and see my work and I was there­fore very excit­ed. Nation­al tele­vi­sion has sent a crew that has made a report about my show which after that was broad­cast­ed in nation­al television’s prime time. After the offi­cial part of the open­ing and wel­come speech­es evening con­tin­ued with live per­for­mance of band “Want­ed”.

Pho­tos from the open­ing can bee seen at my offi­cial Face­book page:

Vojislav Marković — offi­cial Face­book page (you must be logged in to your Face­book account)

And video from the open­ing can be found at the bot­tom of the page.

Ser­bian

2.11.2013 godine održano je svečano otvaran­je moje prve samostalne izložbe umet­ničke fotografi­je. Izlož­ba je otvore­na u galer­i­ji Foto kino video saveza Vojvo­dine u mom rod­nom gradu Novom Sadu, i tra­jaće do 15.11.2013 godine tako da svi koji vole fotografi­ju mogu otići da pogleda­ju izložbu. Pored mog već poz­natog dosadašn­jeg rada u izložbu sam uvrstio i neko­liko pot­puno novih i ekskluzivnih fotografi­ja koje sam fotografisao speci­jal­no za tu pri­liku, a koje će pose­ti­o­ci mog saj­ta imati pri­liku da vide kada ih postavim na sajt u nekom nared­nom peri­o­du. Poš­to je dos­ta lju­di doš­lo da pris­ustvu­je otvaran­ju izložbe i da uži­va u mojim fotografi­ja­ma bio sam popril­ično uzbud­jen, a naroči­to zbog toga što je i ekipa nacionalne tele­viz­ije RTV Vojvo­d­i­na došla da sni­mi prilog o izložbi koji je emi­to­van u više navra­ta na nacional­noj frekven­cij. Nakon ofi­ci­jelnog dela otvaran­ja i poz­dravnog gov­o­ra predsed­ni­ka Foto kino video saveza Vojvo­dine, Dušana Živk­ića, i ja sam održao gov­or u kojem sam poz­dravio sve koji su došli na otvaran­je i ispričao zan­imljive aneg­dote o početku moje sarad­nje sa save­zom kao i kako je uopšte doš­lo do ost­varen­ja moje izložbe, i tom pri­likom se zah­valio svi­ma koji su pomogli real­izaci­ju izložbe. Nakon toga, veče je nas­tavl­jeno uz živi nast­up novosad­skog ben­da “Want­ed”.

Fotografi­je sa otvaran­ja možete pogle­dati na mojoj ofi­ci­jel­noj Face­book strani­ci:

Vojislav Marković — zvanič­na Face­book stran­i­ca (morate biti ulo­go­v­ani na vaš Face­book pro­fil)

A video sa otvaran­ja je postavl­jen na dnu ove stran­ice. Zvuk tokom gov­o­ra je malo loši­jeg kvalite­ta zbog izves­nih tehničk­ih prob­le­ma koji su iskrsli tokom sni­man­ja ali uprkos tome moguće je poslušati ceo gov­or.

 

Com­ments

com­ments